CNC

The machine is used for the production of cut or molded workpiece with high standards. We control CNC machine through the computer system which can be molded in wood, foam, plaswood etc.

เครื่องจักรกลที่ใช้ผลิต ตัด ฉลุ หรือขึ้นรูปชิ้นงานที่มีมาตรฐานสูง ผ่านระบบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี ในขั้นตอนต่างๆ อย่างอัตโนมัติ สามารถขึ้นรูปในวัสดุไม้ พลาสวูด โฟม เป็นต้น

ซีเอ็นซี